• Algemene verkoop- leverings- betalingsvoorwaarden van Vino Comida, gevestigd te Heerlen, aan de Ganzenweide 117a, unit 11 6413 GC, telefoon 045-2054048, Kamer van Koophandel nummer 65 79 70 35 , email, info@vinocomida.nl.
 • 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Vino Comida.nl betreffende de verkoop, levering en betaling van alcholische dranken zoals wijn en de daarmee verband houdende produkten en/of diensten.
 • 2. Naast deze algemene voorwaarden kan Vino Comida aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassin zijn op de sooort transactie en/of aard van werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van onze algemene voorwaarden en dienen schriftelijk te worden vastgelegd.
 • 3. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is ten alle tijden per email aan te vragen via info@vinocomida.nl
 • 4. Vino Comida behoud zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden.
 • 5. Prijsvermeldingen op de vino comida.nl internetsite, eventuele folders en advertenties, zijn geen offerte en behoudens druk- prijsverhogingen.
 • 6. Overeenkomsten met Vino Comida komen pas tot stand wanneer vino Comida een bestelling en betaling heeft beoordeeld. Vino comida.nl heeft het recht om uitsluitend met opgave van reden bestellingen en/of opdrachten niet te accepteren.
 • 7.Wijnen worden uitsluitend verkocht per volle doos van 6 flessen. Een eventueel afwijkend aantal flessen per doos wordt op in de webshop en in de bevestiging van de bestelling aangegeven.
 • 8. Transportkosten binnen Nederland zijn € 6.50. Bij een hoeveelheid van meer dan 36 flessen is levering gratis in Limburg. Bezorging naar andere Europese Landen kan ook maar enkel in overleg met Vino Comida, er zal een hogere toeslag worden berekend.
 • 9. Retouren uitsluitend in overleg met uw accountmanager en deze dienen te voldoen aan de navolgende voorwaarden. Retourzenden dienen per e-mail (info@vinocomida.nl) van te voren te worden gemeld met opgave van reden retournering. De factuur dient mee verzonden te worden. Het artikel dient in de originele verpakking , ongeopend, terug te worden verzonden. De verpakking mag niet beschadigd zijn. Niet aangemelde retourneringen worden niet vergoed. In u gebruik maakt van het herroepingsrecht, 8 dagen, ontvangt u het aankoopbedrag uiterlijk binnen 30 dagen retour, alleen indien u de gehele verzending retourneert. Bij retourzending zijn de kosten voor uw rekening.
 • 10. Alle afbeeldingen, foto’s , gegevens betreffende druivenras, alcoholpercentage, geur, kleur , etc met betrekking tot wijnen, in prijslijsten, op de Vino Comida internetsite, in folders, brochures en advertenties worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of ontbinding. Afbeeldingen van flessen kunnen afwijken.
 • 11. De artikelen van Vino Comida worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van Vino Comida. Levering geschiedt over het algemeen binnen 3 tot 5 werkdagen na bestelling.
 • 12. De prijzen zijn, indien anders vermeld, exclusief b.t.w., in euro en exclusief verzendkosten.
 • 13. Betalingen kunnen alleen geschieden via IDEAL, op de vino Comida website, of onder rembours, zodra uw betaling binnen is wordt uw bestelling de eerst volgende dag verwerkt.  Voor horeca geldt een betalingstermijn van 7 dagen na factuurdatum,
 • 13a In geval van Horeca, indien de betaling niet na 7 dagen na factuurdatum is geschied (tenzij anders met u overeengekomen) is de afnemer in gebreke, zonder dat hiervoor een gebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van de maand als hele maand geldt. Verder is Vino Comida gerechtigd het door de afnemer verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten)gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten etc. daaronder inbegrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen deze vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een bedrag van 15% van de onbetaalde factuur, men een minimum van € 250,00.
 • 14. Vino Comida is gerechtigd tot het doen van deelleveringen. Alle aanbiedingen van Vino Comida zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van de wijn. Wanneer een produkt onverhoopt niet meer leverbaar is, wordt er contact met u opgenomen en u eventueel een alternatief aangeboden.
 • 15. Vino Comida behoud het recht van eigendom voor alle door haar geleverde artikelen en diensten tot het mement van volledige betaling van de prijs van alle door Vino Comida , aan de afnemer geleverde artikelen en diensten.
 • 16. Opgave van levertijden zijn bij benadering tenzij anders overeengekomen. Vino Comida is voor overschrijding van de levertijd nimmer aansprakelijk. Wordt de bestelling niet binnen 30 dagen geleverd, dan zal dit tijdig worden gemeld en heeft de afnemer het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
 • 17. Klachten over ondeugdelijke of onvolledige leveringen dienen de de afnemer binnen 2 dagen na ontvangst van de artikelen – met behoorlike omschrijving van reden – kenbaar gemaakt te worden aan Vino Comida. Na het verstrijken van deze termijn wordt Vino Comida geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en gaat Vino Comida er van uit dat de afnemer de goederen als correct heeft geaccepteerd. Produkten kunnen worden geretourneerd op ons bezoekadres (bij voorkeur op afspraak).
 • 18. De afnemer dient in alle gevallen Vino Comida de gelegenheid te bieden tot het herstellen van eventuele gebreken.
 • 19. De aansprakelijkheid van Vino Comida blijft ten alle tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering.
 • 20. Voor enige direkte of indirekte schade waarvoor Vino Comida in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Vino Comida niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld of nalatigheid aan de zijde van Vino Comida.
 • 21. De afnemer vrijwaart Vino Comida te deze zake tegen alle aanspraken van derden.
 • 22. In de horeca levert vino Comida een assortiment wijnen, anders dan bij de particuliere markt, indien de horecaondernemer wijnen wenst te proeven voor afname kan dit in overleg met uw accountmanager. Proefflessen worden in rekening gebracht, echter indien een horecaondernemer wijnen gaat afnemen bij Vino Comida voor een periode langer dan 3 aaneengesloten maanden, worden de kosten van de proefflessen achteraf gecrediteerd.
 • 23. Wijnproeverijen, die door Vino Comida worden gegeven ter plaatse bij een horecaondernemer tbv zijn klanten worden achteraf aan u gefactureerd, hiervoor telt een standaardtarief, op de vragen via uw accountmanager.
 • 24. Er wordt geen alcohol verkocht aan personen onder de 18 jaar.
 • 25. De Privacy Policiy van vino Comida is op deze site onder het tabblad “privacy policy”terug te lezen.
 • 26. In alle andere voorkomende gevallen houd vino Comida zich het recht voor om aangepaste maatregelingen te treffen aangaande leveringen en betalingen van afnemers.

Je dient minimaal 18 jaar oud te zijn om deze website te bezoeken.

Verifieer je leeftijd